601 : بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان
 602 : بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي   
 603 : بررسي رابطه هويت يابي و سلامت رواني نوجوانان شاهد   
 604 : بررسي رابطه هيجان ها و اسنادهاي علي با عزت نفس در دانشجويان دانشگاه تبريز   
 605 : بررسي رابطه وابستگي به اينترنت با نظام ارزشي دانشجويان كارشناسي ارشد   
 606 : بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي (هيجان خواهي، ابراز وجود، سرسختي روانشناختي)، نگرش مذهبي و رضايت زناشويي با آمادگي اعتياد به مواد مخدر در كاركنان يك شركت صنعتي در اهواز   
 607 : بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي رهبري مديران   
 608 : بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و عوامل فردي – خانوادگي با رضايت زناشويي در كاركنان اداره هاي دولتي شهر اهواز   
 609 : بررسي رابطه کمال گرايي مثبت و منفي و صفات شخصيت   
 61 : اثر روزه داري بر سلامت روان    
 610 : بررسي رابطه‌ بين راهبردهاي يادگيري خود ـ تنظيم و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دوره‌ متوسط شهر اصفهان با عملكرد تحصيلي آنان در درس رياضي   
 611 : بررسي رضايت زناشويي در سبک هاي مختلف دلبستگي   
 612 : بررسي رضايت شغلي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان هاي جنوب غرب كشور   
 613 : بررسي رفتار استنادي نويسندگان مقاله هاي مندرج در مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از آغاز تا پايان سال 1379   
 614 : بررسي رفتار ميان فردي معلمان با دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه تهران   
 615 : بررسي رفتارهاي اطلاع يابي معلمان پژوهنده در نواحي آموزش و پرورش شهر شيراز   
 616 : بررسي روابط بين موضوعي و درون موضوعي انگيزش تحصيلي (خودكارآمدي، ارزش تكليف، هدفهاي عملكرد گرا، عملكرد گريز و تبحري) در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان شهر اهواز    
 617 : بررسي روابط بين هدف هاي تسلط، هدف هاي عملکردي گرايش اجتناب، راهبردهاي يادگيري و توانايي حل مساله رياضي دانشجويان   
 618 : بررسي روابط ساده و چندگانه ابعاد جهت گيري مذهبي با سلامت رواني در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه   
 619 : بررسي روابط ساده و چندگانه ترس از موفقيت، عزت نفس، كمال گرايي و ترس از ارزيابي منفي با نشانگان وانمودگرايي در دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز   
 62 : اثر روش هاي تمريني آيروبيک و يوگا بر مولفه هاي خود توصيفي بدني دانشجويان دختر    
 620 : بررسي روابط ساده و چندگانه ساخت و سازگرايي در كلاس و شيوه اجراي برنامه درسي (رويكردهاي تدريس و ارزيابي) با رويكردهاي يادگيري دانشجويان در دوره هاي كارشناسي دانشگاه شيراز   
 621 : بررسي روابط ساده و چندگانه عدالت سازماني با خشنودي شغلي در كاركنان يك شركت صنعتي   
 622 : بررسي روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبي، خوشبيني و سبكهاي دلبستگي با رضايت زناشويي در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز   
 623 : بررسي روابط ساده و چندگانه هدف هاي چهارگانه پيشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان هاي شهرستان ايذه   
 624 : بررسي روابط ساده و چندگانه ويژگي هاي شخصيتي با تعهد حرفه اي در پرستاران برخي از بيمارستانهاي شهرستان اهواز   
 625 : بررسي روابط ساده، چندگانه و تعاملي متغيرهاي مهم محيطي، نگرشي، شخصيتي و عاطفي با رفتارهاي نابارور در محيط كار در كاركنان يك شركت صنعتي   
 626 : بررسي روايي سيکل هاي فکري بيوريتم با استفاده از عملکرد هاي شناختي   
 627 : بررسي روايي و اعتبار آزمون نظريه ذهن در گروهي از دانش آموزان عقب مانده ذهني و عادي شهر شيراز   
 628 : بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي (G.H.Q)   
 629 : بررسي روايي و پايايي پرسشنامه شخصيتي 5 بزرگ ايراني (گردون)   
 63 : اثر عدم حضور مستمر پدر در خانه (به دليل اشتغال) بر ميزان اختلالهاي رفتاري دانش آموزان دبستاني    
 630 : بررسي روايي و پايايي مقياس انگيزش تحصيلي هارتر   
 631 : بررسي روايي و پايايي مقياس خود سنجي افسردگي(DSRS) براي دانش آموزان ايراني    
 632 : بررسي روايي و پايايي مقياس محرک هاي تصويري استاندارد در گروهي از دانشجويان شيراز، جنوب ايران   
 633 : بررسي روش هاي افزايش مسوليت پذيري در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شهرضا در سال تحصيلي 85 -1384   
 634 : بررسي روند برنامه ريزي فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه هاي دولتي اصفهان طي برنامه دوم و سوم توسعه كشور    
 635 : بررسي زمينه هاي پيش اعتيادي معتادان و مقايسه آن با افراد سالم غيرمعتاد   
 636 : بررسي ساخت خانواده دختران فراري و اثربخشي خانواده درماني و درمانگري حمايتي در تغيير آن   
 637 : بررسي ساختار عاملي پرسشنامه شخصيت 16 عاملي كتل فرم ‌16PF-E)E) در شهر اهواز   
 638 : بررسي ساختار عاملي سوالات سندرمي سياهه رفتاري کودک (CBCL) با استفاده از تحليل عاملي تاييدي   
 639 : بررسي ساختار عاملي مقياس بهزيستي جامع   
 64 : اثر فلوكستين بر اختلال بيش فعالي- كم توجهي: يك بررسي مقدماتي    
 640 : بررسي ساختار عاملي مقياس علايم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسکيزوفرني   
 641 : بررسي ساختار عاملي نسخه هاي فارسي سه، نه و 14 سوالي مقياس هاي به زيستي روانشناختي ريف در دانشجويان   
 642 : بررسي ساختار عاملي، روايي و اعتبار پرسشنامه فراشناخت 30   
 643 : بررسي ساختار عاملي، روايي، اعتبار و هنجاريابي مقياس شخصيتي اسكيزوتايپي (STA)   
 644 : بررسي ساختارعاملي، روايي، پايايي و هنجاريابي مقياس شخصيتي مرزي (STB) در دانشجويان دانشگاه شيراز   
 645 : بررسي سازگاري اجتماعي کودکان و نوجوانان مصروع (18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384   
 646 : بررسي سبك هاي مقابله و سخت كوشي در مبتلايان به سوء‌ هاضمه كنشي   
 647 : بررسي سبكهاي مديريت تعارض در دبيرستانهاي شهر يزد از ديدگاه مديران   
 648 : بررسي سبک ها و ابعاد دلبستگي بزرگسال در تجاوزگران جنسي و مقايسه آن با افراد عادي   
 649 : بررسي سطح سلامت روان در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران   
 65 : اثر فنوفنازين دكانوييت هر 2 هفته و هر 6 هفته يك بار در درمان اسكيزوفرنيا و اسكيزوافكتيو    
 650 : بررسي سلامت روان بيماران وابسته به مواد روانگردان   
 651 : بررسي سلامت رواني دانش آموزان سوم راهنمايي شهر ساري در سال 79-80   
 652 : بررسي سلامت رواني دانشجويان ورودي سال 1375 دانشگاه علوم پزشكي كاشان   
 653 : بررسي سلامت رواني و موفقيت تحصيلي دانشجويان ممتاز دانشگاهها   
 654 : بررسي سهم عوامل انگيزشي بر استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در فرآيند يادگيري   
 655 : بررسي سو گيري حافظه (شناختي) در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعي   
 656 : بررسي سوالات امتحاني اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران از طريق بررسي شاخصهاي روان سنجي سوالات امتحاني موجود   
 657 : بررسي سوگيري توجه نسبت به محرك هاي مربوط به مواد در افراد وابسته به مواد افيوني، مبتلا به عود، ترك كرده و به هنجار   
 658 : بررسي سوگيري حافظه آشكار در ويژگي اضطراب و اختلال وسواسي - اجباري   
 659 : بررسي سوگيري حافظه آشکار و ضمني (مثبت و منفي) در شرايط آسان و دشوار، و ادراک پيامد مخاطره آميز در دانشجويان افسرده، مضطرب، ترکيبي و سالم دانشگاه هاي الزهرا(س) و تهران   
 66 : اثر كاهنده شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افكار خودآيند و نگرش هاي ناكارآمد    
 660 : بررسي سوگيري حافظه و ميزان اطمينان به حافظه در اختلال وسواسي- اجباري از نوع وارسي، اختلال شخصيت وسواسي- اجباري، و اختلال اضطراب فراگير   
     661 : بررسي سوگيري هاي اسنادي در شخصيت اسكيزوتايپي
 662 : بررسي شاخص هاي روان سنجي سياهه علايم اختلال خوردن (EDI) در دانش آموزان دختر پايه دوم دبيرستان هاي تهران   
 663 : بررسي شيوع آلودگي به ويروس نقص ايمني اکتسابي و رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز در معتادان تزريقي شيراز   
 664 : بررسي شيوع اختلال هاي سلوك و نافرماني در دانش آموزان راهنمايي استان كردستان   
 665 : بررسي شيوع اختلالات روانپزشكي در شهرستان ارسنجان   
 666 : بررسي شيوع افسردگي پس از سکته مغزي و ارتباط آن با ميزان ناتواني و محل ضايعه مغزي   
 667 : بررسي شيوع افسردگي در 52 بيمار ويتيليگو مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1383   
 668 : بررسي شيوع افسردگي و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه كننده به كلينيك نازايي منتصريه مشهد   
 669 : بررسي شيوع تعلل و تاثير روشهاي درمان شناختي – رفتاري و مديريت رفتار بر كاهش آن در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان اهواز   
 67 : اثر گروه درماني شناختي رفتاري بر پيامد اختلال دو قطبي نوع يک    
 670 : بررسي شيوع درد در طول عمر، درد مزمن مستمر و برخي از ويژگي هاي همراه با آن   
 671 : بررسي شيوع ديابت در بيماران بستري مبتلا به اختلال دو قطبي   
 672 : بررسي شيوع علايم جسمي در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي   
 673 : بررسي شيوع نشانه هاي اختلال وسواسي - جبري   
 674 : بررسي شيوع نشانه هاي افسردگي کودکان دبستاني 9 تا 11 ساله در تهران و رابطه آن با عملکرد خانواده   
 675 : بررسي شيوع کودک آزاري و پيش بيني اين متغير از طريق سلامت عمومي والدين، سازگاري، عزت نفس و عملکرد تحصيلي دانش آموز و متغيرهاي جمعيت شناختي در دانش آموزان دختر آزارديده و عادي دوره راهنمايي شهر اهواز   
 676 : بررسي شيوه هاي والديني و تاثير آن بر تحصيلات فرزندان   
 677 : بررسي علايم اختلال فشار رواني پس آسيبي و رابطه آن با آسيب شناسي رواني در پرستاران بخش هاي اورژانس اهواز   
 678 : بررسي علل اصلي معلوليت ها در کودکان و نوجوانان سنين مدرسه مناطق شهري و روستايي ايران   
 679 : بررسي علل گرايش فراگيران بزرگسال غير شاغل به آموزشهاي كاردانش   
 68 : اثر محروميت از پدر بر اختلال هاي رفتاري کودکان دبستاني    
 680 : بررسي علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس ابتدايي استان كردستان   
 681 : بررسي عمده ترين عوامل ايجاد کننده برآورد روايي آزمون اندريافت خود   
 682 : بررسي عمده ترين عوامل ايجاد کننده درگيري هاي زناشويي در شهر شيراز   
 683 : بررسي عملكرد سيستم توسعه منابع انساني در دانشكده هاي علوم رفتاري و اجتماعي دانشگاه تهران    
 684 : بررسي عملكرد كودكان ايراني در تكاليف استاندارد و محاوره اي باور كاذب   
 685 : بررسي عملكرد نوروسايكولوژيك و ارتباط آن با عملكرد رواني - اجتماعي و متغيرهاي باليني در اختلالات دوقطبي   
 686 : بررسي عملکرد افراد مبتلا به PTSD ناشي از جنگ در حافظه شرح حال رويدادي   
 687 : بررسي عملکرد کارکنان واحدهاي صنعتي در آزمون نوروپسيکولوژي بنتون   
 688 : بررسي عوامل آسيب زا در مدارس شهر تهران   
 689 : بررسي عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر شادماني از نظر مديران و مربيان پرورشي مدارس راهنمايي شهر اصفهان   
 69 : اثر مداخله هاي نوروسايکولوژي در کارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي دچار نارساخواني تحولي نوع زنان شناختي: مطالعه موردي    
 690 : بررسي عوامل استرس زا، راهبردهاي مقابله و رابطه آن با سلامت رواني در افراد نابارور   
 691 : بررسي عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر   
 692 : بررسي عوامل تاثيرگذار بر ميزان شادکامي   
 693 : بررسي عوامل تنش زا در پرستاران   
 694 : بررسي عوامل روان شناختي اقدام به خودكشي در دانشجويان ايراني   
 695 : بررسي عوامل رواني، اجتماعي و آموزشي موثر بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهد استان همدان   
 696 : بررسي عوامل شخصيتي، محيطي و سبك حل مساله موثر بر فرار دختران 18-12 از منزل   
 697 : بررسي عوامل فردي موثر بر كاربرد فن آوري اطلاعات توسط كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه تهران    
 698 : بررسي عوامل فشار رواني مربوط به شغل و رضايت شغلي در گروهي از روان شناسان سازمان بهزيستي   
 699 : بررسي عوامل مرتبط با مصرف داروهاي اعصاب و روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان در سال 1386   
 7 : آزمون ترسيم خانواده در كودكان آسيب ديده زلزله بم    
 70 : اثر مسووليت پذيري بر سوگيري و اطمينان به حافظه در بيماران مبتلا به وسواس وارسي    
 700 : بررسي عوامل مهم افت تحصيلي در دبيرستانهاي پسرانه شهرستان اهواز   
 701 : بررسي عوامل موثر بر استفاده دانشجويان کشاورزي از منابع کتابخانه   
 702 : بررسي عوامل موثر بر انگيزه خدمتي كاركنان اجرايي استان همدان   
 703 : بررسي عوامل موثر بر تجارب پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي   
 704 : بررسي عوامل موثر بر تجربه پژوهشي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه فردوسي مشهد   
 705 : بررسي عوامل موثر بر خودباوري دانش آموزان   
 706 : بررسي عوامل موثر بر شرکت معلمان دوره ابتدايي منطقه برخوار (اصفهان) در دوره هاي آموزشي کوتاه مدت ضمن خدمت   
 707 : بررسي عوامل موثر بر گرايش به ماهواره و تاثير آن بر باورها و رفتارهاي ديني مردم مشهد   
 708 : بررسي عوامل موثر بر مشاركت والدين دانش آموزان در امور مدرسه اي دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربايجان شرقي   
 709 : بررسي عوامل موثر بر مهارت هاي جست و جوي پيوسته دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز   
 71 : اثر مشاوره رواني در كاهش افسردگي پس از وازكتومي و توبكتومي    
 710 : بررسي عوامل موثر بر ميزان رعايت هنجارها توسط دانش آموزان در محيطهاي آموزشي   
 711 : بررسي عوامل موثر بر ميزان كتابخواني و مطالعه آزاد دانش آموزان متوسطه در استان فارس   
 712 : بررسي عوامل موثر در رضامندي مراجعين از خدمات مشاوره اي   
 713 : بررسي عوامل موثر در گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر   
 714 : بررسي عوامل موثر در وابستگي به مواد مخدر در مراجعه كنندگان به مركز خود معرف تبريز   
 715 : بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز   
 716 : بررسي عوامل موثر درون مدرسه اي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحليل عوامل   
 717 : بررسي فراواني اختلال هاي شخصيت در مجرمين مرد زنداني در زندان شهركرد (1380-1379)   
 718 : بررسي فراواني افسردگي در بيماران همودياليزي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد در سال 1378   
 719 : بررسي فراواني نسبي افسردگي و اضطراب در مبتلايان به سردردهاي ميگرني و تنشي و مقايسه آنها در افراد فاقد سردرد   
 72 : اثر هيجان هاي رايانه اي بر مقادير كورتيزول صبحگاهي و شامگاهي كودكان    
 720 : بررسي فراواني نشانه هاي روانپزشكي در دانشجويان سال آخر پزشكي و غير پزشكي دانشگاه تهران   
     721 : بررسي فرايند تحول مراحل مختلف هويت جنسي در كودكان 2 تا 7 سال
 722 : بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در بين اساتيد و كاركنان دانشگاه   
 723 : بررسي فشارزاهاي رواني– اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر   
 724 : بررسي قابليت اعتماد و اعتبار آزمون دست برتري چاپمن در دانش آموزان راهنمايي   
 725 : بررسي قدرت پيش بيني كنندگي ابعاد هويتي فرزندان از طريق ابعاد فرزندپروري والدين در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز   
 726 : بررسي قدرت پيش بيني کنندگي خصوصيات دموگرافيک و ادراک کودکان دبستاني از ويژگي هاي والدين بر ادراک آنان از مفهوم خدا   
 727 : بررسي كارآيي روش عصبي ـ رواني دلاكاتو در درمان كودكان بيش فعال   
 728 : بررسي كارايي رفتار درمانگري فشرده، بر كودكان مبتلا به درخودماندگي   
 729 : بررسي كيفي اختلال هاي رفتاري دانش آموزان ديرآموز ارجاعي به كلينيك كاردرماني   
 73 : اثر واسطه گي توجه متمرکز بر خود و خودکارآمدي اجتماعي بر ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و سوگيري هاي داوري    
 730 : بررسي كيفي عملكرد دبيرستان در ايجاد و پرورش مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان   
 731 : بررسي كيفيت رابطه والد- فرزندي در دو گروه از دانش آموزان پسر پرخاشگر و غير پرخاشگر   
 732 : بررسي كيفيت زندگي (بعد روانشناختي) پرسنل دانشگاه آزاد اسلامي اراك در سال 1382   
 733 : بررسي كيفيت زندگي دانش آموزان نابينا و همتايان بيناي آنها   
 734 : بررسي گرايش هاي موضوعي مطالعه در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اهواز و مقايسه آن با توزيع موضوعي کتاب هاي مناسب دانش آموزان اين دوره   
 735 : بررسي متغيرهاي شخصيتي، شناختي، سازماني و زيستي - جسماني به عنوان پيش بين هاي حادثه ديدگي در کارکنان يک شرکت در اهواز   
 736 : بررسي مجموعه آزمون هاي عصب- روان شناختي در تشخيص رانندگان اتوبوس بين شهري متخلف و شايسته   
 737 : بررسي محتواي درس فلسفه تعليم و تربيت در دوره هاي تربيت معلم (در جهان)   
 738 : بررسي محتواي درسي سطح يک حوزه علميه و ارايه ويژگي هاي مطلوب آن بر اساس نظريه شرح و بسط (با تاکيد بر اصول فقه)   
 739 : بررسي مسايل و مشكلات عاطفي، رفتاري، خانوادگي و شخصيتي مراجعه كنندگان به مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه لرستان در سال تحصيلي 79-1378   
 74 : اثرات آموزش بر نگرش دانشجويان نسبت به سالمندان    
 740 : بررسي مسير مراجعه بيماران رواني به بيمارستان امام حسين (ع) در سال 1378   
 741 : بررسي مشكلات درس انشا فارسي دوره راهنمايي استان خوزستان   
 742 : بررسي مشكلات گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه شهيد چمران   
 743 : بررسي مشكلات محاسباتي، از نوع جمع، در دانش آموزان دختر و پسر كلاس سوم ابتدايي شهر شيراز   
 744 : بررسي مشكلات و ميزان تمايل خانواده جهت پذيرش و نگهداري بيماران رواني در منزل پس از ترخيص از بيمارستان هاي روان پزشكي شهرستان مشهد   
 745 : بررسي مصرف مواد در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني بستري در بيمارستان ابن سينا مشهد   
 746 : بررسي معيارهاي قضاوت ربط در فضاي الكترونيكي   
 747 : بررسي مقالات پژوهشي کشور در خصوص بهداشت روان مدارس طي سال هاي 1381-1352   
 748 : بررسي مقايسه اي اثرات روان درمانگري شناختي- رفتاري و شناخت درمانگري با رويكرد ديني بر بيماران افسرده و پاسخ لنفوسيت هاي T آن ها در مقابل ميتوژن PHA   
 749 : بررسي مقايسه اي اختلال هاي عاطفي - رفتاري و عملکرد تحصيلي کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادي   
 75 : اثرات آموزش هاي اوليه تحولي خانواده محور، بر رشد حرکتي کودکان داراي نشانگان داون از تولد تا 24 ماهگي    
 750 : بررسي مقايسه اي الگوي جستجوي كليدواژه اي با دريافت كمك و الگوي جستجوي بدون دريافت كمك در موتور کاوش گوگل از ديدگاه كاربران   
 751 : بررسي مقايسه اي اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه افلاطون و فارابي   
 752 : بررسي مقايسه اي بهزيستي دانشجويان دختر و پسر برحسب ارزيابي از هويت اجتماعي و هويت فردي   
 753 : بررسي مقايسه اي پاسخ هاي مقابله اي و رويدادهاي مهم زندگي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري   
 754 : بررسي مقايسه اي توانش هاي نظريه ذهن و نگهداري ذهني عدد در كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير و كودكان عادي پيش دبستاني   
 755 : بررسي مقايسه اي خصوصيات روانشناختي زنان ويژه با زنان عادي   
 756 : بررسي مقايسه اي دانشجويان از لحاظ مسند مهار گذاري، باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود نظم داده شده   
 757 : بررسي مقايسه اي رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان شاهد و غيرشاهد دانشگاه تهران   
 758 : بررسي مقايسه اي رفتار چت کردن و رابطه آن با خود پنداره دانشجويان دختر دانشگاه الزهرا (س) سال تحصيلي 86-85   
 759 : بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زا و شيوه هاي رويارويي در نوجوانان مراكز شبانه روزي و نوجوان داراي والدين   
 76 : اثرات اجراي يک برنامه آموزش مديريت خشم در مهارت هاي خود نظم دهي خشم پسران دبيرستاني    
 760 : بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي‌زا و شيوه هاي مقابله با آن در دختران فراري و عادي شهر تهران   
 761 : بررسي مقايسه اي فشارهاي شغلي و روش هاي مقابله با آن در بين مديران زن و مرد مدارس متوسطه اي دولتي شهر تهران   
 762 : بررسي مقايسه اي منابع و پيامدهاي استرس شغلي در كاركنان زن و مرد بيمارستان هاي خصوصي شهر اصفهان   
 763 : بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان دبيرستاني ايراني و سوئدي نسبت به خودكشي   
 764 : بررسي مقايسه‌ اي کيفيت زندگي و نگرش مذهبي در افراد معتاد ، غير معتاد شهر کرمان   
 765 : بررسي مقدماتي آموزش بلوغ در دختران نوجوان: يك پژوهش كيفي   
 766 : بررسي مقدماتي دقت تشخيصي مقياس هاي MAC-R ,AAS و APS   
 767 : بررسي مقدماتي محتواي فرهنگي هذيانهاي بيماران رواني بستري   
 768 : بررسي مقياس هاي اعتباري فرم كوتاه پرسشنامه MMPI به زبان فارسي    
 769 : بررسي ملاک هاي انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه هاي دولتي و مقايسه آن بر مبناي تحصيلات پدر، رشته تحصيلي، سن و دفعات شرکت در آزمون سراسري   
 77 : اثرات اضطراب مادران در اختلال رفتاري كودكان: ناخن جويدن    
 770 : بررسي منابع افت انگيزشي دانشجويان دانشگاه از ديدگاه آنان   
 771 : بررسي منابع حمايتي و شيوه هاي مقابله با عوامل استرس زا در دانشجويان   
 772 : بررسي مناطق مغزي درگير در ولع مصرف معتادان تزريقي هرويين به وسيله تصويربرداري مغزي عملکردي   
 773 : بررسي مهارت اجتماعي در گروهي از دانش آموزان نابينا از نظر معلمان   
 774 : بررسي مهارت تفکر انتقادي دانشجو معلمان مراکز تربيت معلم تبريز   
 775 : بررسي مهارت هاي مطالعه و يادگيري رياضي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان   
 776 : بررسي موانع کاربست يافته هاي پژوهشي رشته راهنمايي و مشاوره   
 777 : بررسي مورد– شاهدي افسردگي در بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار قلبي   
 778 : بررسي مولفه هاي روان شناختي در فرايند حل مساله علوم اجتماعي در دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه و دوره پيش دانشگاهي شهر تهران   
 779 : بررسي ميزان اثربخشي رويکرد تکليف- فرآيند در درمان ناتواني ويژه يادگيري رياضي   
 78 : اثرات انطباقي تروما: يك مرور مفهومي    
 780 : بررسي ميزان اثربخشي زوج درماني گلاسر بر کاهش استرس و افزايش رابطه صميمانه پس از ضربه ناشي از ادراک خيانت به همسر   
     781 : بررسي ميزان استفاده اعضاي هيات علمي دانشگاههاي خليج فارس و علوم پزشكي بوشهر از اينترنت با توجه به عواملي مانند، جنس، سابقه تدريس، درجه و مرتبه علمي
 782 : بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي از فن آوريهاي اطلاعاتي در كتابخانه‌ها و مراكز رايانه دانشگاه شيراز   
 783 : بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه هاي فردوسي مشهد، شهيد چمران اهواز، تهران، اصفهان و شيراز از مجلات الكترونيكي در مقايسه با مجلات چاپي   
 784 : بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي شهيد چمران و علوم پزشكي اهواز از مجلات خارجي رشته تخصصي آنان و از طرح تامين مدرك و بررسي ميزان،علل و مشكلات استفاده آنان از مجلات خارجي رشته تخصصي در خارج از دانشگاه   
 785 : بررسي ميزان اضطراب و افسردگي در همسران نابارور   
 786 : بررسي ميزان اعتياد به اينترنت در استفاده كنندگان از كافي نت هاي شهر لار   
 787 : بررسي ميزان افسردگي، هيجان خواهي، پرخاشگري، سبك هاي دلبستگي و تحصيلات والدين به عنوان پيش بين هاي وابستگي به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز   
 788 : بررسي ميزان تاثير آموزش تبادلي راهبردها بر بهبود درك مطلب   
 789 : بررسي ميزان توافق مصاحبه هاي باليني و سازمان يافته با آزمون MCMI-II در تشخيص اختلالهاي شخصيت   
 79 : اثرات تجربه کاري بر ارزشهاي حرفه اي در دانشجويان    
 790 : بررسي ميزان خشونت مردان عليه زنان و متغيرهاي مرتبط با آن در ميان خانواده هاي ساكن در شهر اردبيل   
 791 : بررسي ميزان خودكشي در سطح استان آذربايجان غربي بين سالهاي 1377 و 1378 و دستيابي به برخي از متغيرهاي اثر گذار بر آن   
 792 : بررسي ميزان دستيابي نوجوانان ايراني به مهارت هاي زندگي   
 793 : بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران    
 794 : بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان نخبه دانشگاه اصفهان از مولفه هاي آموزشي   
 795 : بررسي ميزان سخت رويي در دستياران تخصصي پزشکي   
 796 : بررسي ميزان سلامت رواني و تنيدگي در معتادان، قاچاقچيان مواد مخدر و افراد عادي   
 797 : بررسي ميزان شيوع اختلال اضطراب منتشر در ميان دانش آموزان پايه پنجم و اثربخشي روشهاي خودگويي دروني و بيروني بر كاهش آن   
 798 : بررسي ميزان شيوع افسردگي و اثربخشي درمان رفتاري – شناختي در كاهش افسردگي دانش آموزان   
 799 : بررسي ميزان شيوع افسردگي و اضطراب در بيماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي   
 8 : آسيب پذيري افتراقي اسم و فعل در بيماران زبان پريش    
 80 : اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش آموزان با نارساخواني تحولي نوع زبان شناختي    
 800 : بررسي ميزان شيوع تشنج در بيماران تحت درمان با كلوزاپين در مركز روانپزشكي شهيد اسماعيلي   
 801 : بررسي ميزان شيوع عقب ماندگي ذهني و عوامل موثر در كودكان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ   
 802 : بررسي ميزان مهارت هاي مديران از نظر معلمان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران    
 803 : بررسي ميزان نشانه هاي افسردگي نوجوانان و ارتباط آن با رضايت زناشويي مادران آنان در شهرستان تويسرکان در سال 1383   
 804 : بررسي ميزان همسويي كتابخانه ها در سازمان دهي موضوعي كتاب ها (با تأكيد بر حوزه ايران شناسي)    
 805 : بررسي ميزان همگوني تدريس مواد با توليد و هدايت آثار توسط اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني در ايران   
 806 : بررسي ميزان همه گير شناسي اضطراب امتحان و رابطه خود – كارآمدي و جايگاه مهار با آن با توجه به متغير هوش   
 807 : بررسي ميزان و عوامل موثر بر قابليت درك واژگان محيط رابط نرم افزارهاي جامع كتابخانه اي فارسي   
 808 : بررسي ميزان کارآيي آموزش مهارت هاي هوش هيجاني بر افزايش آن در نوجوانان   
 809 : بررسي ميزان کاربست مولفه هاي دانشگاه ياددهنده از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه ها   
 81 : اثربخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا بر نگرش دانش آموزان پسر مدارس متوسطه    
 810 : بررسي مکتب تربيتي لندن (با تاکيد بر آراي هرست و پيترز)   
 811 : بررسي نرخ شيوع اعتياد به اينترنت در دختران و مقايسه دختران معتاد و غيرمعتاد به اينترنت در متغيرهاي تنهايي، عزت نفس و مهارتهاي اجتماعي   
 812 : بررسي نرم نشانه هاي عصبي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنياي پارانوييد و غير پارانوييد   
 813 : بررسي نظرات آموزگاران درباره مشكلات آموزشي و يادگيري رياضيات دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي   
 814 : بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز درباره ميزان همخواني و مطابقت منابع و خدمات موجود در كتابخانه هاي دانشگاه شهيد چمران اهواز با نيازهاي اطلاعاتي آنان   
 815 : بررسي نظريه اصالت نفع و مضامين آن در آموزش و پرورش اخلاقي   
 816 : بررسي نظريه خودگرايي اخلاقي براساس معيار عقلانيت: بحثي در فلسفه آموزش و پرورش اخلاقي   
 817 : بررسي نقش «مشکلات سازگاري با مسايل روزمره»، در رابطه بين هوش هيجاني و سلامت عمومي، با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري   
 818 : بررسي نقش اختلالات شخصيت در درمان بيماران مبتلا به اختلالات تغذيه   
 819 : بررسي نقش حمايت اجتماعي در رضايتمندي از زندگي، سلامت عمومي و احساس تنهايي در بين سالمندان بالاتر از 60 سال   
 82 : اثربخشي آموزش تنيدگي زدايي شناختي- رفتاري بر كاهش تنيدگي مادران شاغل برحسب ويژگي هاي مادر- كودك    
 820 : بررسي نقش خشم و ادراك خطا در سازگاري با درد مزمن   
 821 : بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي و كاهش مشكلات روان شناختي دانشجويان   
 822 : بررسي نقش ساخت شخصيت در جهت گيري مذهبي دانشجويان   
 823 : بررسي نقش سيگار و در معرض دود سيگار بودن در بروز سكته مغزي در افراد مبتلا به بالا بودن فشار خون شرياني   
 824 : بررسي نقش عوامل انساني در بروز تصادفات رانندگي در ايران   
 825 : بررسي نقش عوامل درون سازماني و درون فردي بر وضعيت سلامت رواني مديران و کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران   
 826 : بررسي نقش عوامل فرهنگي - اجتماعي بر طرحواره هاي نقشي جنسيتي در دو گروه قومي از دانشجويان در ايران   
 827 : بررسي نگرش هاي ناسالم، افسردگي و شدت بيماري كرونر قلب در بيماران بستري در CCU   
 828 : بررسي نگرش هاي ناکارآمد و سبک هاي مقابله اي در بيماران مبتلا به فشار خون اوليه   
 829 : بررسي نگرش همراهان بيماران رواني نسبت به شوك درماني الكتريكي   
 83 : اثربخشي آموزش خانواده بر ميزان بار رواني مراقبان خانگي بيماران رواني بستري    
 830 : بررسي نمادها و نشانه هاي امنيت در ساختار خيالي و نمادگرايي نوجوانان شهر تهران   
 831 : بررسي همبودي اختلال هاي خلقي و اضطرابي در معتادان جوياي درمان و افراد بهنجار   
 832 : بررسي همراهي تالاسمي با افسردگي در شهرستان ساري   
 833 : بررسي همه گير شناسي خودكشي از طريق پزشكي قانوني در استان كرمان   
 834 : بررسي همه گير شناسي خودكشي در مناطق روستايي   
 835 : بررسي همه گيرشناسي اختلال هاي رواني در يك روستاي استان تهران   
 836 : بررسي همه گيرشناسي مصرف سيگار در كاركنان ادارات دولتي اهواز و مقايسه اثربخش روشهاي رفتاري، رفتاري - آموزشي و رفتاري - دارويي در ترك سيگار با كنترل سن، مدت زمان مصرف و هيجان خواهي   
 837 : بررسي همه گيرشناسي ناتواني يادگيري املاء در دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدائي شهر اهواز و اثر درمان چند حسي در كاهش ناتواني يادگيري املاء در آنان   
 838 : بررسي همه گيرشناسي و علت شناسي اقدام به خودكشي و ارتباط آن با متغيرهاي جمعيت شناختي در بين مراجعين اورژانس بيمارستان 22 بهمن نيشابور در سال1382   
 839 : بررسي هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رايانه   
 84 : اثربخشي آموزش راهبردهاي برنامه ريزي عصبي - کلامي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان    
 840 : بررسي هويت فرهنگي در دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي (گرايش ها و شناخت ها)   
     841 : بررسي و تحليل سطوح حيطه شناختي و شاخصهاي روان سنجي امتحان نهايي دروس عربي، حسابان و زيست شناسي دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه در سه منطقه متفاوت اقتصادي - اجتماعي استان خوزستان
 842 : بررسي و مقايسه انواع خشونت خانوادگي در زنان و مردان در تهران   
 843 : بررسي و مقايسه انواع هويت در ابعاد اعتقادي و روابط بين فردي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز   
 844 : بررسي و مقايسه تاثير شناخت درمانگري بک با شناخت درمانگري تيزدل و تلفيق آن با نرمش هاي يوگا در درمان افسردگي اساسي   
 845 : بررسي و مقايسه خودپنداره نوجوانان دختر و پسر گريزان و عادي   
 846 : بررسي و مقايسه رابطه بين سبكهاي مقابله با تنيدگي، خلاقيت هيجاني و سلامت عمومي در دختران دانشجو   
 847 : بررسي و مقايسه سودمندي شيوه هاي تغيير نگرش منفي به رياضي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي اصفهان   
 848 : بررسي و مقايسه شانزده تيپ شخصيتي دانشجويان ايراني و هندي    
 849 : بررسي و مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس در نوجوانان عادي و بزهكار شهر تهران   
 85 : اثربخشي آموزش راهبردي برنامه ريزي عصبي- كلامي بر سلامت عمومي و انگيزش تحصيلي    
 850 : بررسي و مقايسه ميزان استناد مقالات مجلات نمايه شده در وب علم آي اس آي (ISI Web of Science) با مجلات راهنماي مجلات دسترسي آزاد (DOAJ) در طول سال هاي 2008-2003   
 851 : بررسي و مقايسه ي تاثير كنكور بر وضعيت رواني و شخصيتي راه يافته گان و راه نيافته گان به دانشگاه و خانواده هاي آنان   
 852 : بررسي وابستگي نتايج ارزشيابي استادان از دانشجويان به استاد در دوره كارشناسي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران در نيمسال هاي 78-77 تا 80-79   
 853 : بررسي واكنشهاي فيزيولوژيك به تنيدگي بر اساس فعاليت نظام مغزي / رفتاري   
 854 : بررسي وضعيت اجتماعي نوجوانان نزد همسالان خود و ارتباط آن با مشكلات رفتار ارتباطي و افسردگي   
 855 : بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي در شهر تهران   
 856 : بررسي وضعيت خشونت كلامي در مدارس راهنمايي شهر تهران : مقايسه نظرات دانش آموزان و معلمان   
 857 : بررسي وضعيت سبک هاي هويت يابي و رابطه آن با سلامت عمومي و پايگاه اقتصادي، اجتماعي   
 858 : بررسي وضعيت سلامت رواني بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در استان مازندران در سال 1385   
 859 : بررسي وضعيت سلامت عمومي و شادكامي در دانشجويان دانشگاه يزد   
 86 : اثربخشي آموزش كارآفريني بر افزايش فعاليت كاريابي زنان جوياي كار شهركرد    
 860 : بررسي وضعيت نمايه سازي و چكيده نويسي در مراكز اطلاع رساني كشور    
 861 : بررسي وضعيت وب سايت هاي ايراني بر اساس معيارهاي عمومي ارزيابي   
 862 : بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي بيماران وابسته به مواد افيوني موفق در ترك مراجعه كننده به واحد سرپايي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان   
 863 : بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه اعتياد به اينترنت GPIUS دركاربران دانشجوي دانشگاههاي شهر اصفهان سال 1388   
 864 : بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه بروز خشم حالتي- صفتي اسپيلبرگر (فرم شماره 2)   
 865 : بررسي ويژگي هاي روان سنجي شاخص تجديدنظر شده حساسيت اضطرابي (ASIR)   
 866 : بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس افسردگي دانشجويان (USDI) در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه تهران   
 867 : بررسي ويژگي هاي روان شناختي خشونت گرايان در خانواده   
 868 : بررسي ويژگي هاي روانسجي ISALEM-97 و مقايسه سبک هاي يادگيري شناختي در دانشجويان   
 869 : بررسي ويژگي هاي روانسنجي «شاخص رضايت زناشويي»   
 87 : اثربخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل تنيدگي بر سلامت عمومي    
 870 : بررسي ويژگي هاي روانسنجي سياهه چند وجهي درد در ميان جمعيت ايراني مبتلا به درد مزمن   
 871 : بررسي ويژگي هاي زيستي، رواني و اجتماعي والدين داراي بيش از يك فرزند استثنايي   
 872 : بررسي ويژگي هاي شخصيتي، مهارتهاي اجتماعي، سبكهاي دلبستگي و ويژگيهاي جمعيت شناختي به عنوان پيش بينهاي موفقيت و شكست رابطه زناشويي در زوجهاي متقاضي طلاق و عادي در اهواز   
 873 : بررسي ويژگي هاي مبتني بر روانسنجي «مقياس درجه بندي حرمت خود» (SERS)   
 874 : بررسي ويژگيهاي روانسنجي سياهه سازمان شخصيت كرنبرگ   
 875 : بررسي يادآوري خاطرات در بيماران افسرده، مانيک و افراد بهنجار   
 876 : بررسي يک مدل پيشنهادي براي پيشايندها و پيامدهاي گذشت در ازدواج   
 877 : بررسي کارآيي و اثربخشي شناخت درماني مبتني بر هشياري فراگير (MBCT) در درمان و جلوگيري از عود و بازگشت افسرده خويي   
 878 : بررسي کمي و کيفي رضايت زناشويي معتادان و همسران آنها در مراجعه كنندگان به كلينيك درمان و ترك اعتياد   
 879 : بررسي کنسرسيوم هاي خريد اطلاعات علمي دانشگاهي ايران و جهان   
 88 : اثربخشي آموزش گروهي خودكارآمدي بر كاهش هراس اجتماعي    
 880 : بررسي کيفي نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهاي مخاطره آميز نوجوانان   
 881 : بررسي کيفيت زندگي مربوط به سلامت در مبتلايان به نشانگان روده تحريک پذير   
 882 : بررسي‌ مقدماتي‌ ميزان اعتبار و قابليت اعتماد مقياس جهت گيري‌ مذهبي‌    
 883 : بررسي‌ ملاكها و كيفيت دوستي‌ در كودكان و نوجوانان دختر   
 884 : بررسي‌ و مقايسه خود ارزشيابي‌ رفتاري‌ در سه موقعيت خانه، مدرسه، همسالان در بين دختران و پسران سنين مختلف   
 885 : برسي اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي، بر تغيير نگرش نسبت به تحصيل   
 886 : برنامه بهداشت روان در جمهوري اسلامي ايران   
 887 : بروز نشانگان روان پزشكي در زنان داراي همسران معتاد   
 888 : برونگرايي ـ درونگرايي، کمرويي، و مهارت زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي   
 889 : بستري و درمان اجباري: نگاهي به قوانين بهداشت روان (مقاله مروري)   
 89 : اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر شيوه هاي حل مساله دانش آموزان    
 890 : بنيادهاي زيستي - رواني زمينه ساز اعتياد   
 891 : به سوي بهداشت روان   
 892 : بهبود حرمت خود و خودكارآمدي در نوجوانان   
 893 : بهداشت رواني در قرن بيست و يكم و چالشهاي پيش رو   
 894 : بهوشياري و نيازهاي بنيادي روانشناختي در بيماران قلبي - عروقي   
 895 : پاسخ هاي رفتاري تيزهوشان به محركهاي مبهم اجتماعي   
 896 : پايايي و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره هاي يانگ   
 897 : پايايي و روايي پرسش نامه دلايل زندگي بزرگسالان   
 898 : پايايي و روايي فرم کوتاه نسخه فارسي «مقياس سنجش آگاهي نداشتن از اختلال رواني» در مبتلايان به شيدايي روان پريش   
 899 : پايايي و روايي مقياس افسردگي ـ شادكامي مك گريل و جوز‏ف   
 9 : آسيب هاي رواني و بهداشت روان در متون ايراني ميانه    
 90 : اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت استرس بر افزايش سلامت روان دانشجويان    
 900 : پايايي و روايي مقياس حمايت اجتماعي در دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان   
     901 : پايايي و روايي نخستين آزمون ساختار يافته عيني - باليني (OSCE) روانپزشکي در ايران
 902 : پايايي، اعتبار، و هنجاريابي پرسشنامه شادكامي آكسفورد   
 903 : پايايي، روايي و هنجاريابي آزمون ماتريس هاي پيشرونده ريون پيشرفته در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان   
 904 : پايداري نظريه هاي ضمني با داده هاي عيني و مجرد در رابطه هاي تابعي مثبت و منفي در ميان دانشجويان روان شناسي اجتماعي در دانشگاه اصفهان   
 905 : پبشرفتهايي در قلمرو سلامت حرفه اي: از آغاز تنيدگي زا تا آينده اي مثبت (قسمت دوم)   
 906 : پبشرفتهايي در قلمرو سلامت حرفه اي: از آغازي تنيدگي زا تا آينده اي مثبت (قسمت اول)   
 907 : پبشرفتهايي در قلمرو سلامت حرفه اي: از آغازي تنيدگي زا تا آينده اي مثبت (قسمت سوم)   
 908 : پرخاشگري آشکار و رابطه اي در کودکان دبستاني   
 909 : پرخاشگري رابطه اي در کودکان پيش دبستاني   
 91 : اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله اي مبتني بر مدل مارلات در پيشگيري از عود و افزايش تاب آوري در افراد وابسته به مواد    
 910 : پرسشنامه غربالگري اختلالهاي اجتماعي/ هيجاني كودكان پيش‌ دبستاني: يك مطالعه روا سازي متقاطع   
 911 : پژوهش كتاب سنجي نشريات علمي بهداشت روان ايران   
 912 : پژوهشي در الگوي رفتاري افسردگي: بررسي نقش تقويت و تنبيه محيطي بر رفتارهاي خود تقويتي و خود تنبيهي    
 913 : پنج رگه اصلي شخصيت و حرمت خود به عنوان پيش بينيهاي بهزيستي فضيلت گرا   
 914 : پنج عامل بزرگ شخصيت و نياز به شناخت   
 915 : پول شويي و تعليم و تربيت    
 916 : پي گيري يک ساله بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي بستري شده در بيمارستان روزبه   
 917 : پيامدهاي شناختي كودك ‌آزاري در دختران نوجوان   
 918 : پيدايش و گسترش خدمات مرجع در كتابخانه ها   
 919 : پيش بيني «تعلل ورزي رفتاري و تصميم گيري» با توجه به باورهاي فراشناختي در دانشجويان   
 92 : اثربخشي آموزش مهارتهاي جنسي بر نگرش جنسي زوج هاي در شرف ازدواج    
 920 : پيش بيني آگاهي فراشناختي و پيشرفت تحصيلي بر اساس جهت گيري هدف پيشرفت   
 921 : پيش بيني اختلال دلبستگي كودكان دبستاني بر اساس سبك دلبستگي والدين آنها   
 922 : پيش بيني بهبودي يا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجاني و رويارويي مذهبي   
 923 : پيش بيني بهزيستي در مبتلايان به هراس اجتماعي بر اساس انواع «خود ناهمخواني»   
 924 : پيش بيني تعهد سازماني اعضاي هيات علمي بر اساس ادراك آنان از محيط کار   
 925 : پيش بيني تعهد سازماني و مولفه هاي آن بر اساس متغيرهاي هفده گانه فردي و سازماني   
 926 : پيش بيني جهت گيري هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصيت در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز   
 927 : پيش بيني رضايت زناشويي و تفكر قطعي نگر در زوجين   
 928 : پيش بيني رفتارهاي پرخـطر بر اساس هيجان خواهي و عوامل جمعيت شناسي در دانشجويان دانشگاه اصفهان   
 929 : پيش بيني صميميت اجتماعي بر اساس سبک هاي هويت، تعهد هويت و جنسيت   
 93 : اثربخشي آموزش مهارتهاي کنترل خشم بر سازگاري فردي - اجتماعي دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر    
 930 : پيش بيني غيبت كاركنان با استفاده از دو روش رگرسيوني كمترين مجذورهاي متداول و توبيت   
 931 : پيش بيني فرار دختران با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصيت   
 932 : پيش بيني كننده هاي درگيري شغلي در استادان دانشگاه آزاد اسلامي   
 933 : پيش بيني كننده هاي روان شناختي رضايت از زندگي   
 934 : پيش بيني موفقيت و شکست رابطه زناشويي بر اساس مهارت هاي اجتماعي   
 935 : پيش بيني ميزان مشكلات رفتاري دانش‌آموزان در خانه، مدرسه و با همسالان   
 936 : پيش بيني کارکرد خانواده بر اساس ويژگي هاي شخصيتي زوجين   
 937 : پيش بيني کننده هاي علايم وسواسي - اجباري در دانشجويان   
 938 : پيشرفت تحصيلي و روشهاي تدريس در دانشجويان با سبكهاي شناختي مستقل/ وابسته به زمينه   
 939 : پيوند عروق كرونر: ارتباط مدت اتصال به پمپ با حالات رواني   
 94 : اثربخشي آموزش والدين بر مشكلات رفتاري كودكان ADHD (مطالعه تك موردي)    
 940 : تأثير تحريك نقاط حساس گوش بر توانايي هوش كلامي دانش آموزان آسيب ديده ي مغزي پسر كم هوش مرزي آموزشگاه استثنائي پويا در سال تحصيلي 1382-1381   
 941 : تأثير ورزش صبحگاهي در كاهش تمايلات پرخاشگري كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير    
 942 : تاب آوري، آسيب پذيري و سلامت رواني   
 943 : تاب آوري، سلامت رواني و رضايتمندي از زندگي   
 944 : تاثير آموزش «برنامه تربيت سازنده» به مادران بر مشکلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال بيش فعالي كم توجهي   
 945 : تاثير آموزش آرميدگي عضلاني در کاهش علايم سندرم پيش از قاعدگي   
 946 : تاثير آموزش ابزار وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعي و بهداشت رواني دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعي دبيرستاني شهرستان اهواز   
 947 : تاثير آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر سلامت عمومي بيماران مبتلا به فشارخون بالا   
 948 : تاثير آموزش بارش مغزي بر خلاقيت دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز با كنترل هوش   
 949 : تاثير آموزش باور کاذب بر پاسخ گويي به تكاليف نظريه ذهن در کودکان 3 تا 6 سال   
 95 : اثربخشي برنامه درماني همسران جانبازان داراي اختلال استرس پس از ضربه با رويكرد آدلر با كاهش نشانه هاي اين اختلال در جانبازان و افزايش رضايت زناشويي زوجين    
 950 : تاثير آموزش بر تحول صلاحيت راهبردي حساب در کودکان ايراني   
 951 : تاثير آموزش برنامه تركيبي درمان شناختي رفتاري با رويكرد مثبت گرايي بر پيشگيري از خشونت نوجوانان شهر تهران   
 952 : تاثير آموزش تربيت سازنده فرزندان به والدين در کاهش مشکلات رفتارى کودکان   
 953 : تاثير آموزش تنش ‌زدايي بر پايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار   
 954 : تاثير آموزش تنش زدايي تدريجي بر مديريت تنيدگيهاي ناشي از رويدادهاي زندگي روزمره   
 955 : تاثير آموزش تنش زدايي تدريجي و مهارتهاي مقابله اي بر ميزان تنيدگي و شيوه هاي مواجهه دختران فراري   
 956 : تاثير آموزش حركات ظريف دست بر يادگيري مهارت هاي ترسيمي و نوشتاري دانش آموزان كندآموز   
 957 : تاثير آموزش خودآموزي كلامي بر كاهش نشانه هاي برانگيختگي در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي   
 958 : تاثير آموزش دو راهبرد فراشناختي SQP4R و خود- نظارتي، بر درک مطلب خواندن دانش آموزان پسر پايه دوم راهنمايي   
 959 : تاثير آموزش راه بردهاي فراشناختي بر بهبود عمل كرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه ي چهارم و پنجم ابتدايي شهر همدان   
 96 : اثربخشي تمرين هاي ادراکي حرکتي بر افزايش مهارت هاي حرکتي و رياضي کودکان مبتلا به اوتيسم: بررسي تک آزمودني    
 960 : تاثير آموزش راهبردهاي شناختي - رفتاري بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبيرستاني   
 961 : تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر درك مطلب دانش آموزان   
 962 : تاثير آموزش رفتاري والدين و دارو درمانگري بر ميزان علايم فزون كنشي كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه / فزون كنشي   
 963 : تاثير آموزش رواني خانواده بر سير بهبودي بيماران مبتلا به اختلال هاي خلقي   
 964 : تاثير آموزش روش ذهن آگاهي بر ميزان علايم اختلال وسواس - اجبار در زنان شهر اصفهان   
 965 : تاثير آموزش سبك حل مساله به شيوه اسپيواك و شوره بر كاهش افسردگي دانش آموزان معلول جسمي ـ حركتي دوره راهنمايي شهر اصفهان در (85ـ1384)   
 966 : تاثير آموزش سردکننده هاي جنسي در ارتقا سلامت جنسي   
 967 : تاثير آموزش شادماني به شيوه فوردايس بر كاهش افسردگي زنان بي سرپرست شهر اصفهان   
 968 : تاثير آموزش شناختي ارتقا اميد بر توانمندي هاي شخصيتي مراجعين افسرده خو   
 969 : تاثير آموزش شناختي بر مسند مهارگذاري، انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شاهد   
 97 : اثربخشي توان بخشي رواني- اجتماعي در کاهش علايم منفي و بهبود مهارت هاي اجتماعي مبتلايان به اسکيزوفرنياي مزمن    
 970 : تاثير آموزش شيوه هاي تربيتي سيره عملي پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداري، اعتقادات و باورهاي مذهبي و سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اهواز   
 971 : تاثير آموزش شيوه هاي رفتاري گروهي بر سازگاري اجتماعي كودكان و نوجوانان مصروع   
 972 : تاثير آموزش ضمن خدمت بر ميزان كارايي و بهره وري مديران و كاركنان مدارس   
 973 : تاثير آموزش گروهي به شيوه هاي رفتاري و رفتاري شناختي بر عزت نفس دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان   
 974 : تاثير آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري بر استرس بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس   
 975 : تاثير آموزش گروهي مهارت هاي زندگي (مديريت خشم، جرات آموزي، آرام سازي) بر افزايش جراتمندي و کاهش خشم در بيماران قلبي، پس از پيوند باي پس عروق کرونر   
 976 : تاثير آموزش گروهي مهارت هاي زندگي در کاهش نشانه هاي اضطراب و افسردگي پس از پيوند عروق کرونر   
 977 : تاثير آموزش مبتني بر افزايش آگاهي از آسيب هاي حاصل از روابط آسيب زاي دختر و پسر بر نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه   
 978 : تاثير آموزش مديريت خشم بر پرخاشگري و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسر 15 12 ساله   
 979 : تاثير آموزش مديريت خشم بر مهارت هاي سازگاري پسران دوره متوسطه شهر تهران   
 98 : اثربخشي درمان تعامل والد - كودك بر کاهش نشانه هاي اختلال اضطراب جدايي    
 980 : تاثير آموزش مديريت رفتاري به والدين كودكان پيش ‌دبستاني مبتلا به اختلال بيش ‌فعالي با كمبود توجه   
 981 : تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر رفتار سازگارانه كودكان عقب مانده ذهني خفيف   
 982 : تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر کفايت اجتماعي دانش آموزان (مدل فلنر)   
 983 : تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر اضطراب و ابراز وجود دانش آموزان دبيرستاني شهرستان بهبهان   
 984 : تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر انگيزه پيشرفت، خوداحترامي و سازگاري اجتماعي   
 985 : تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر روابط بين فردي، عزت نفس و ابراز وجود دختران نابينا   
 986 : تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش شدت علايم اختلال رفتار مقابله اي و بي اعتنايي (ODD) دانش آموزان پسر هشت تا 10 ساله   
 987 : تاثير آموزش مهارت هاي زندگي به مادران بر کاهش مشکلات رفتاري دانش آموزان سوم تا پنجم ابتدايي   
 988 : تاثير آموزش مهارت هاي مقابله اي به روش بحث گروهي بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر   
 989 : تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با هيجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي دختران دبيرستاني   
 99 : اثربخشي درمان چند وجهي لازاروس، عقلاني- عاطفي اليس و آرام سازي بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان    
 990 : تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري فردي ـ اجتماعي، پرخاشگري و ابراز وجود دانش آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز   
 991 : تاثير آموزش مهارتهاي كنترل كودك به مادران بر كاهش علايم اختلال نقص توجه / بيش فعالي كودكان و افسردگي مادران   
 992 : تاثير آموزش مولفه هاي هوش هيجاني بر سلامت روان   
 993 : تاثير ابعاد ادراك خود بر روابط اجتماعي با همسالان در نوجوانان مراكز آموزشي استعدادهاي درخشان و مدارس عادي   
 994 : تاثير اختلال هاي شخصيتي و شيوه هاي مقابله معتادان بر نگرش آنها نسبت به سو مصرف مواد و انتخاب نوع ماده مصرفي   
 995 : تاثير اختلالهاي شخصيت بر نتيجه درمان دارويي بيماران وسواسي ـ جبري   
 996 : تاثير استرس بر توجه انتخابي بينايي با نگاه به عامل شخصيتي وظيفه شناسي   
 997 : تاثير استرس شغلي بر خشنودي شغلي و سلامت روان: اثر تعديل كننده سرسختي و حمايت اجتماعي   
 998 : تاثير اضطراب خصلتي کودکان در سوگيري توجه نسبت به چهره هاي هيجاني   

 999 : تاثير الگوهاي ارتباطي خانواده بر شادي در گروهي از دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز   + نوشته شده توسط حمید یعقوبی در سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ و ساعت 18:12 PM |